شناسنامه خدمات
بازرسی از داروخانه های خصوصی، داخل بیمارستانی و مراکز بهداشتی درمانی روستایی نظارت بر رعایت اصول GMP و موجودی انبار دارویی
بازدید از عطاری ها و باشگاه های بدنسازی و شناسایی و جمع آوری کالای قاچاق و غیر مجاز رسیدگی به شکایات مردمی در زمینه دارو
انجام بازدیدهای دوره ای از مراکز درمانی پاسخگویی تلفتی به سوالات دارویی
بازدید بهداشت حرفه ای از کارگاه ها  بازدید مشاغل سخت و زیان آور
پیگیری گزارش های مردمی به سامانه 190 دوره آموزشی طرح تربیت بهگر
بازدید از عطاری ها و باشگاه های بدنسازی تایید نسخ بیمه خدمات درمانی روستایی
رسیدگی به شکایات مردمی از نحوه ارائه خدمات در داروخانه های تحت پوشش صدور و اصلاح مجوز استفاده از ظرفیت خالی تولیدی صنایع
خدمت صدور و اصلاح پروانه بهره برداری بهداشتی خدمت غذا-اصلاح شناسه نظارت کارگاهی
خدمت غذا -رسیدگی به شکایات خدمت مدارس-نوجوانان و مدارس
خدمت نظارت بر انبار دارویی خدمت نظارت بر درخواست مکمل ها، تجهیزات و اقلام دارویی مانا و ترالی اورژانس
خدمت واکسیناسیون خدمت پاسخگویی به سوالات دارویی
خدمت پایش و کنترل عملکرد داروخانه ها دریافت شیرمصنوعی
 خدمات تیروئید  خدمات دهان
خدمات ژنتیک  خدمت آمار
آموزش و فرهنگ سازی درخصوص معضلات دفع غیربهداشتی فاضلاب، زباله و فضولات  خدمت ادغام مواد غذائی
خدمت بازدید از اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذائی و غیربحرانی خدمت بهسازی و احداث توالت بهداشتی
فرایند اهداءعضو رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی از مراکز درمانی
شناسنامه خدمت صدور نامه شاخص جمعیتی  خدمت صدور صلاحیت یا عدم صلاحیت
خدمت صدور کارت تندرستی برای متصدیان  خدمت طرح تعرفه بیمارستان
خدمت نظارت بر مواد غذائی عرضه شده در صنوف مختلف خدمت نمونه برداری میکروبی آب
خدمت پیگیری تخصیص پزشک

خدمت گواهی اشتغال پزشکان، دندانپزشکان و کارشناسان پروانه دار

 فلورایدتراپی دوره آموزشی تربیت بهگر
بازدید مشاغل سخت و زیان آور صدور تاییدیه کارشناس بهداشت حرفه ای
فرآیند خدمات باروری سالم فرآیند خطرسنجی
فرآیند شکایت کارگر فرآیند مراقبت سالم
فرآیند مراقبت سالمندان. فرآیند مراقبت میانسالان
فرآیند مراقبت مادران فرآیند مراقبت کودک
فرایند ادغام مواد غذائی