تماس با ما

پست الکترونیک شبکه : alborz_hc@qums.ac.ir

تماس با مدیریت شبکه: صفر فیض الهی

تلفن دفتر: 32240640- 028  دورنگار: 32240641- 028   پست الکترونیکی: sjafari@qums.ac.ir
آدرس کانال پیام رسان سروش: sapp.ir/albbehdasht

تماس با رییس اداره امورعمومی: مهندس عباس غلامی

تلفن : 32246299-028                      پست الکترونیکی:alborz_hc@qums.ac.ir

تماس با واحد بازرسی و پاسخگویی به شکایات: حسین نوین

 تلفن: 32243131- 028            پست الکترونیکی:alborz_hc@qums.ac.ir

تماس با روابط عمومی: مصطفی لطیفی

                                   تلفن: 32240641- 028          دورنگار:- داخلی203-32244401-028     پست الکترونیکی:alborz_pr@qums.ac.ir

تماس با مدیرسایت: مصطفی لطیفی

                 تلفن: داخلی203-32244401-028           پست الکترونیکی:  iu_alborz_hc@qums.ac.ir

                                                            « لیست شماره تلفنهای شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز»