فرم
فرم نظرسنجی و طرح تکریم ارباب رجوع
نام و نام خانوادگی
نام واحدی که به آن مراجعه کردید؟
شماره تماس(درصورت تمایل)
آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟
نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟
نام فردیاافرادی که مناسب ترین برخوردراباشما داشتند
نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی باشماداشتند
چنانچه درخواست خلاف مقررات ازشما شده مرقوم فرمایید
لطفا نظرات و پیشنهادهای خودرابرای اصلاح اموربنویسید