اطلاعــیه ها
فهرست کالاهای آسیب رسان مشمول ممنوعیت تبلیغات
قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور
ماده 7- بند ج: هرگونه تبلیغات خدمات و کالاهای آسیب رسان به سلامت موضوع ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) بر اساس تشخیص و اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران از سوی همه رسانه ها ممنوع است.