اطلاعــیه ها
تکمیل پرسشنامه دفتر بهبود تغذیه جامعه
به منظور بررسی امنیت غذایی و تغذیه خانوارهای ایرانی در شرایط بحران ویروس‌کرونا و تأثیر این بیماری بر عرضه و تقاضای مواد غذایی هم به صورت مستقیم (تأثیر بر عرضه و تقاضای مواد غذایی) و هم غیرمستقیم (کاهش قدرت خرید و ظرفیت تولید و توزیع مواد غذایی ) بر ابعاد چهارگانه امنیت غذا و تغذیه ( فراهم بودن ، دسترسی، مصرف و ثبات )، از شهروندان گرامی درخواست می شود پرسشنامه‌ مربوطه توسط یک نفر به نمایندگی از خانواده تکمیل گردد تا پس از جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز و ارسال گزارش آن به تفکیک استان‌ها برای سیاست‌گزاران امر غذا و تغذیه، نسبت به طراحی و اجرای برنامه های حمایت اجتماعی- تغذیه‌ای برای جامعه ایرانی اقدام گردد. مهلت تکمیل پرسشنامه تا تاریخ 1/4/99 در نظر گرفته شده است.

https://digit.rabit.info/s/2QRaVKM8AMb.html