اطلاعــیه ها
نتایج آزمون پودمانی کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع در تاریخ 95/05/28 و 95/05/29
نتایج آزمون پودمانی مورخه
95/05/28و 95/05/29
نام و نام خانوادگی نمره
منیر سادات حسینی 9
فاطمه حبیبی 7
لیلا گودرزی 6
خدیجه رضایی 6
فهیمه موج بافان 6
معصومه چهاردولی 6
فرحناز ذوالقدر 6
هدی علیزاده 9
فاطمه اقایی 6
سمیه نوری(شرکت فیروز) 6
المیرا خاکعلی 10
عادله سادات صفوی 6