اخبار
پلمپ سه کارگاه قنادی در محمدیه به دلیل استفاده از رنگ غیرمجاز

1399/3/24 شنبه

روز 24 خرداد 1399 سه کارگاه قنادی در محمدیه به دلیل استفاده از رنگ غیرمجاز، توسط کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز پلمپ شد.

به گفته مهندس مرتضی جانی، کارشناس مسؤول واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز، مشاهده استفاده از رنگ غیرمجاز به دلیل سرطان زا بودن آن، با اخطار پلمپ پس از 48 ساعت مواجه خواهد شد.