اخبار
مداخلات حوزه سلامت شهرستان البرز، برای کاهش درصد طلاق، ادامه خواهد یافت

1399/3/26 دوشنبه

مداخلات حوزه سلامت شهرستان البرز، برای کاهش درصد طلاق، ادامه خواهد یافت

درصد طلاق شهرستان البرز در سال 98، معادل 52.11 درصد و در سال 97، معادل 48.81 درصد است که با توجه به 31.77 درصد استان قزوین، مداخلات حوزه سلامت این شهرستان، برای کاهش درصد طلاق، در آینده نیز ادامه خواهد یافت.

این موضوع را مهری بوطه چالی، کارشناس باروری سالم واحد بهداشت خانواده شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز در بازدید دکتر سیدمجتبی سید صادقی، رییس اداره بازرسی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از شبکه مذکور بیان کرد و گفت: بررسی صحت آمار ازدواج و طلاق شهرستان، بررسی میزان پراکندگی طلاق در سطح شهرستان، بررسی آمار تعداد طلاق به تفکیک دفاتر ثبت ازدواج و طلاق شهرستان و اجرای طرح پژوهشی در خصوص علل طلاق در شهرستان، برخی از برنامه های آتی برای کاهش آمار طلاق است.

برگزاری همایش های تحکیم بنیان و پایداری خانواده، توسط دکتر روانشناس برای عموم مردم، و  برگزاری نشست های آموزشی «مهارت های برقراری ارتباط»، «تفاوت زن و مرد»، «کنترل خشم» و «مدیریت استرس»، توسط کارشناسان روان در سطح مراکز خدمات جامع سلامت، از جمله برنامه های اجرا شده برای کاهش آمار طلاق است که این کارشناس به آن ها اشاره کرد.

یادآور می شود، بازدید دکتر سیدمجتبی سید صادقی، رییس اداره بازرسی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز، در قالب بازدیدهای معمول این واحد از واحدهای تابعه دانشگاه انجام شد.

در این بازدید، چالش ها و موانع کاهش نرخ باروری کلی هم مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و هدف کلی و اهداف اختصاصی برنامه باروری سالم، تشریح شد. طبق گزارش کارشناس باروری سالم واحد بهداشت خانواده شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز، نرخ باروری کلی سال 97 شهرستان البرز 1.67 است که نسبت به 1.69 استان قزوین، از میانگین استان، پایین تر است.