اخبار
مراقبان سلامت شهرستان البرز با نحوه تکمیل و تحلیل پنل مدیریت اطلاعات سلامت آشنا شدند
دوره آموزشی دو روزه نحوه تکمیل و تحلیل پنل مدیریت اطلاعات سلامت در سالن اجتماعات مرکز خدمات جامع سلامت شماره دو الوند برای مراقبان سلامت شهرستان البرز برگزار شد.
در این جلسه کارشناس مسئول واحد آمار به معرفی انواع پنل (مرکز روستایی، مرکز شهری، پایگاه سلامت، مراقب سلامت، پزشک و خانه بهداشت) پرداخت و درباره چگونگی تکمیل شاخصهای پنل توضیح داد. در ادامه کارشناسان مسئول واحد سلامت روان، بهداشت خانواده، بهبود تغذیه و مبارزه با بیماریها در خصوص چگونگی استخراج  و تحلیل  شاخص ها آموزشهای لازم را ارائه کردند.