چهارشنبه 6 ارديبهشت 1396 بازدید مدیر و پرسنل شبکه بهداشت_درمان شهرستان البرز از مرکز توانبخشی مهر الوند
مرکز توانبخشی مهر الوند 1   
1396/2/6 چهارشنبه
مرکز توانبخشی مهر الوند 3   
1396/2/6 چهارشنبه
مرکز توانبخشی مهر الوند 5   
1396/2/6 چهارشنبه
مرکز توانبخشی مهر الوند 6   
1396/2/6 چهارشنبه

مرکز توانبخشی مهر الوند 2   
1396/2/6 چهارشنبه
مرکز توانبخشی مهر الوند 4   
1396/2/6 چهارشنبه

بيشتر