شنبه 15 شهريور 1393 در جلسه ای با حضور کارشناسان بهداشت حرفه ای شبکه البرز ،« مخاطرات شغلی در صنعت تراشکاری » تشریح شد
تراشکاری4   
1393/6/15 شنبه
تراشکاری3   
1393/6/15 شنبه
تراشکاری5   
1393/6/15 شنبه

بيشتر