شنبه 15 شهريور 1393 به منظور بررسی میزان آمادگی برای انجام طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت
تحول2   
1393/6/15 شنبه
تحول7   
1393/6/15 شنبه
تحول12   
1393/6/15 شنبه
تحول17   
1393/6/15 شنبه

تحول3   
1393/6/15 شنبه
تحول8   
1393/6/15 شنبه
تحول13   
1393/6/15 شنبه
تحول18   
1393/6/15 شنبه

تحول4   
1393/6/15 شنبه
تحول9   
1393/6/15 شنبه
تحول14   
1393/6/15 شنبه
تحول20   
1393/6/15 شنبه

تحول6   
1393/6/15 شنبه
تحول10   
1393/6/15 شنبه
تحول15   
1393/6/15 شنبه
تحول19   
1393/6/15 شنبه

تحول5   
1393/6/15 شنبه
تحول11   
1393/6/15 شنبه
تحول16   
1393/6/15 شنبه
تحول21   
1393/6/15 شنبه

بيشتر