دوشنبه 3 شهريور 1393 آزمون پودمانی آشنایی با قوانین و مقررات بهداشت کار برای کارشناسان بهداشت حرفه ای صنایع برگزار شد
آزمون1   
1393/6/3 دوشنبه
آزمون4   
1393/6/3 دوشنبه
آزمون6   
1393/6/3 دوشنبه
آزمون8   
1393/6/3 دوشنبه

آزمون   
1393/6/3 دوشنبه
آزمون3   
1393/6/3 دوشنبه
آزمون7   
1393/6/3 دوشنبه
آزمون9   
1393/6/3 دوشنبه

آزمون2   
1393/6/3 دوشنبه
آزمون5   
1393/6/3 دوشنبه

بيشتر