سه‌شنبه 31 تير 1393 به مناسبت هفته جمعیت و در مرکز بهداشتی درمانی نصرت آباد، جلسات آموزشی برای داوطلبان و مردم برگزار شد
نصرت آباد3   
1393/4/31 سه‌شنبه
نصرت آباد4   
1393/4/31 سه‌شنبه
نصرت آباد6   
1393/4/31 سه‌شنبه
نصرت آباد7   
1393/4/31 سه‌شنبه

نصرت آباد2   
1393/4/31 سه‌شنبه
نصرت آباد5   
1393/4/31 سه‌شنبه

بيشتر