سه‌شنبه 31 تير 1393 کارگاه آموزشی با عنوان «بهداشت حرفه ای در صنعت ریخته گری» در البرز برگزار شد
کارگاه آموزشی   
1393/4/31 سه‌شنبه
کارگاه آموزشی1   
1393/4/31 سه‌شنبه
کارگاه آموزشی4   
1393/4/31 سه‌شنبه
کارگاه آموزشی3   
1393/4/31 سه‌شنبه

کارگاه آموزشی2   
1393/4/31 سه‌شنبه

بيشتر