مدیریت شبکه
سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز استان قزوین
صفر فیض الهی
فرم درخواست ملاقات با مدیر شبکه
تلفن: 32240640-028
نمابر:
32240641-028
زمان ملاقات عمومی: سه شنبه ها از ساعت 10 الی 12 با تعین وقت قبلی
آدرس پست الکترونیک
:  
alborz_hc@qums.ac.ir