شرح وظایف
شرح وظايف

شرح وظايف واحد امور آزمايشگاهها


1-    نظارت بر نحوه عملكرد آزمايشگاهها.

2-      نياز سنجي و نظارت به خريد، مصرف و نگهداري ملزومات و تجهيزات آزمايشگاهي.

3-      نظارت بر كيفيت انجام آزمايشات.

4-      شركت در برنامه هاي غربالگري و اپيدميولوژي.

5-      ارائه خدمات آزمايشگاهي به مراجعين.

6-      همكاري با كليه واحدهاي ستادي شبكه در جهت پيشبرد اهداف سازماني.

7-      ارتقا سطح كيفي آزمايشات با استفاده از نمونه هاي كنترل خارجي و كاليبراسيونهاي داخلي .  

8-      ارتقاء سطح علمي نيروهاي فني با برگزاري دوره هاي باز آموزي و اعزام پرسنل جهت شركت در كارگاههاي آموزشي آزمايشگاه مرجع سلامت استان