شرح وظایف
شرح وظایف
 
1-اجرای برنامه طرح تحول سلامت دهان ودندان برای گروه هدف تحت پوشش شهرستان البرز
2- نظارت بر نحوه اجرای برنامه سلامت دهان ودندان در مراکز خدمات جامع سلامت ،پایگاه سلامت و خانه بهداشت
3- هماهنگی با آموزش وپرورش جهت اجرای معاینات دهان ودندان و فلوراید تراپی دانش آموزان 14-6 سال
4-برنامه ریزی جهت انجام فلوراید تراپی در مدارس ابتدایی
5-بررسی، تنظیم و پیگیری درخواست مواد مصرفی وتجهیزات دندانپزشکی
6-برگزاری جلسات آموزشی و هماهنگی برای مراقبین سلامت و بهورزان
7-تدوین وتنظیم برنامه عملیاتی سلامت دهان ودندان
8-استخراج شاخص سلامت دهان ودندان وتنظیم عملکردسلامت دهان ودندان
9- جمع آوری وبررسی آمارسه ماهه مراقبین سلامت
10-جمع آوری آمار ومستندات ماهانه سامانه سیب ازمراکزتحت پوشش
11-جمع آوری وبررسی آمارماهانه دندانپزشکان
12-ارسال آمارمراقبین سلامت ودندانپزشکان وگزارشات عملکردبه معاونت بهداشتی
13-برگزاری جلسات برون بخشی باآموزش وپرورش
14-برگزاری کمیته شهرستانی طرح تحول سلامت دهان ودندان
15-نظارت برروند ونحوه انجام معاینات دهان ودندان و فلوراید تراپی مراقبین سلامت
16-تنظیم وارسال گزارش عملکرد دندانپزشکان به واحد گسترش
17- تنظیم وارسال جدول ریز عملکرد  فلوراید تراپی کودکان زیر 14 سال برای پرداخت حق الزحمه به مراقبین سلامت
18-توزیع وسایل کمک آموزشی (بوکلت مراقبت مادر و کودک،کتابچه دانستنی های سلامت دهان ودندان و ماکت دندان)