بیماریهای غیر واگیر
آیین نامه ودستورالعمل های بیماریهای غیر واگیر
راهنمای تکمیل فرم‌های ارزیابی، مراقبت و گزارش‌دهی    " جدید 95"
"پیشگیری و کنترل  بیماری های غیرواگیر در نظام مراقبت‌های اولیه بهداشتی “
برنامه کشوری  پیشگیری وکنترل فشار خون بالا ویژه کاردان
دستورالعمل برنامه کشوری پیشگیری از بتا تالاسمی ماژور تجدید نظر 1391
راهنمای  برنامه فشارخون
دریافت  فایل ایراپن نسخه نهایی 12 تیر 96
دریافت فایل های آموزشی و دستورالعمل  های اجرایی ایراپن  نسخه نهایی 12 تیر ماه 96
دریافت فایل آموزشی و دستورالعمل اجرایی ایراپن ویژه پزشک سال96
دریافت فایل آموزشی و دستورالعمل اجرایی  ایراپن ویژه ماما سال 96
دریافت دستورالعمل اجرایی  ایراپن ویژه بهورز/مراقب سلامت سال 96
دریافت فایل آموزشی ایراپن ویژه بهورز/مراقب سلامت سال 96
دریافت فایل آموزشی و دستورالعمل اجرایی ایراپن ویژه پزشک سال95
دریافت فایل آموزشی و دستورالعمل اجرایی  ایراپن ویژه ماما سال 94
دریافت فایل دستورالعمل اجرایی ویژه ماما سال 95
دریافت فایل آموزشی ایراپن ویژه بهورز/مراقب سلامت سال 95
دریافت فایل  فرم های ایراپن سال95
دریافت نمودار ارزیابی خطر 10ساله احتمال بروز بیماریهای قلبی وعروقی
فرآیند ارزیابی خطر ده ساله بروز حوادث کشنده و غیرکشنده قلبی عروقی
دستورالعمل برنامه کم کاری  مادرزادی تیروئید ویژه پزشک
نکات کلیدی برنامه کم کاری  مادرزادی تیروئید
دستورالعمل و فرم های برنامه ژنتیک (تالاسمی)