دبیرخانه سیاست گذاری سلامت شهرستان
دبیرخانه شورای سیاست گذاری شهرستان البرز
اسناد بالادستی:
تصویب نامه هیات وزیران
نقشه جامع علمی سلامت
نقشه تحول نظام سلامت جمهوري اسلامی ایران
مجموعه برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
برنامه استراتژیک پنج ساله سوم
آیین نامه شورای سلامت شهرستان
آیین نامه ایجاد و توسعه پیام گزاران سلامت

کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان قزوین آئین نامه شورای سلامت روستا

کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان قزوین آیین نامه شورای سلامت شهرستان

کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان قزوین آئین نامه شورای سلامت شهر

آئین نامه ایجاد و توسعه « خدمات سلامت معنوی» در بیمارستانهای استان قزوین

شیوه نامه تشویق ادارات، سازمانها و فرمانداری های فعال استان در سلامت مردم
صورت جلسات شورای سلامت شهرستان:
صورتجلسه شورای سلامت شهرستان دیماه 94
صورتجلسه شورای سلامت شهرستان آبان 94
صورتجلسه شورای سلامت شهرستان مرداد 94
صورتجلسه شورای سلامت شهرستان خرداد 94
صورتجلسه شورای سلامت شهرستان فروردین 94