شرح وظایف
شرح وظایف

شرح وظایف کارشناس مسؤول برنامه سلامت روان ، اجتماعی و پیشگیری ازاعتیاد

1- برگزاری کمیته شهرستانی بهداشت روان

2- پذیرش مسئولیت علمی – اجرایی برنامه‌های بهداشت روان تحت نظارت معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی

3- برنامه‌ریزی آموزش پزشک عمومی به منظور تکمیل سطح سوم ارایه خدمات بهداشت روان شهرستانها مطابق دستورالعمل

4- برنامه ریزی آموزش پزشکان عمومی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی به منظور ارتقاء کیفیت علمی ارایه خدمات در برنامه بهداشت روان مطابق با دستورالعمل

5- آموزش کارشناسان مرتبط با برنامه بهداشت روان

6- نظارت علمی بر تهیه متون – پوستر – پمفلت و نشریات مرتبط با برنامه بهداشت روان

7- نظارت بر سیستم ارجاع برنامه بهداشت روان

8- نظارت علمی بر فعالیت پزشکان عمومی در حیطه برنامه بهداشت روان

9- برنامه ریزی و نظارت علمی و اجرایی مرتبط با برنامه در هفته بهداشت روان

10- مشارکت در امر پایش برنامه‌های اجرا شده در سطح شبکه

11- اجرای برنامه‌های آموزشی – کارگاهی – جلسات و همایشها

12- برنامه ریزی جهت باز آموزی پرسنل شبکه بهداشتی- درمانی

13- برگزاری کلاس آمار و مروری بر نحوه دستورالعمل ها

14- آموزش نیروهای بدو خدمت

15- برگزاری کارگاه های آموزشی جهت معلمین و والدین مدارس مروج سلامت درشهرستان

16- نظارت بر مدارس مروج سلامت

17- شرکت در جلسات بین بخشی

18- ارائه مشاوره به افراد جامعه جهت پیشگیری از بروز اختلالات روانپزشکی و ارتقاء سطح سلامت روان جامعه (شامل: مهارت‌های زندگی، فرزند پروری، مشاوره تحصیلی، مشاوره خانوادگی و مشاوره قبل از ازدواج، پیشگیری از اعتیاد) (به صورت فردی و گروهی)

19- تسهیل دسترسی به خدمات مددکاری اجتماعی برای بیماران

20- برگزاری کارگاه های آموزشی در جهت پیشگیری از اعتیاد درشهرستان

21- نظارت بر مراکز ترک اعتیاد و همکاری با تیم بازرسی استان

22- نظارت بر مرکز گذریDIC و جمع آوری آمار ارسالی از این مرکز و ارسال به معاونت بهداشتی

23- نظارت بر کلینیک مثلثی و و جمع آوری آمار ارسالی از این مرکز و ارسال به معاونت بهداشتی

24- برنامه ریزی و برگزاری کارگاه های آموزشی در زمنه پیشگیری از خودکشی

25- تهیه گزارش عملکرد سالیانه برنامه اعتیاد

26- گردآوری اطلاعات و آمار فعالیتها و تحلیل آنها

27- بررسی مسائل، مشکلات، تعیین نیازها و اولویت‌های شهرستان در امر سلامت روانی و اجتماعی و اعتیاد

28- پیشنهاد و تدوین برنامه‌های سلامت روانی و اجتماعی و اعتیاد

29- برنامه ریزی سالانه، میانه و بلند مدت در امر سلامت روانی و اجتماعی و اعتیاد

30- برآورد نیروی انسانی مورد نیاز و پیش بینی مکانیسم‌های تأمین آن

31- ارائه روش‌های اجرایی و علمی مبتنی بر جامعه در جهت توانمندسازی عموم مردم (به ویژه گروه‌های هدف) در امر سلامت روانی و اجتماعی و اعتیاد

32- تدوین، استانداردها و دستورالعمل‌های غربالگری، پیشگیری، مراقبت، درمان، بازتوانی در حوزه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد و پایش و ارزشیابی برنامه‌ها

33- تهیه و تدوین پروتکل‌های غربالگری، پیشگیری، مراقبت و درمان و بازتوانی بیماری‌های روانی، اجتماعی و اعتیاد با همکاری مراکز آموزش عالی، نهادها و انجمن‌های صنفی، علمی، ملی

34- هدایت دانشگاه‌های شهرستانی در برنامه ریزی راهبردی، عملیاتی و تفضیلی و کمک به انجام آن در حیطه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد

35- تصدی نمایندگی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان در جهت همکاری و هماهنگی درون و برون بخشی با واحدها و سازمان‌های وابسته در امور سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد

36- همکاری با سازمانها و مراکز علمی و تحقیقاتی ملی، منطقه‌ای در اجرای برنامه‌های آموزش سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد

37- نظارت و پایش برنامه‌های سلامت روانی و اجتماعی و اعتیاد در مراکز بهداشتی – درمانی شهرستان

38- ارزشیابی برنامه ها و انجام مطالعه بار بیماریها در سطح شهرستان

39- تهیه و ارائه گزارش‌های فنی و جامع از اجرای سیاستها و برنامه‌های سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد و انعکاس آن به مبادی ذیربط

40- تعیین اولویت‌های پژوهشی و تحقیقاتی شهرستان در حوزه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد و پیگیری اجرا و نظارت بر حسن اجرای آن

41- ساماندهی و توانمندسازی سازمانها و گروه‌های مردم نهاد فعال در حیطه‌های مرتبط با سلامت

42- پیگیری استانداردهای بیمارستانی و پیگیری توسعه اورژانس‌های روانپزشکی و اعتیاد و مراکز بستری کوتاه مدت درمان اعتیاد

43- هماهنگی و پیگیری تشکیل جلسات منظم جلسات کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر و پیگیری مصوبات کمیته مذکور و نظارت بر حسن اجرای مصوبات

44- ارتقاء و توسعه سلامت خانواده با تأکید بر موضوع سلامت روانی جنسی و طراحی برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و اجرایی به منظور ساماندهی مراکز درمانی و مشاوره و تأمین نیازهای مردم

45- برنامه ریزی و نظارت و ارزیابی برنامه‌های پیشگیری، درمان و کاهش آسیب ناشی از اعتیاد

46- هماهنگی در جهت تشکیل جلسات کمیته سلامت روانی اجتماعی و نظارت بر جسن اجرای مصوبات آن

47- پیگیری و تشکیل کمیته و کاهش آسیب و نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن

شرح وظایف کارشناسان واحد سلامت روان، اجتماعی وپیشگیری از اعتیاد)

1- هماهنگی جهت اجرا، گسترش و ارتقاء برنامه ادغام سلامت روان

2- ثبت، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات آمار اختلالات روانپزشکی و تهیه گزارش‌های ماهانه وسالیانه

3- تهیه وتدوین متون آموزشی جهت ارتقاء آگاهی، دانش و مهارت پرسنل سلامت روان

4- ارتقاء آگاهی و دانش عموم جامعه و فرهنگ سازی از طریق تدوین و انتشار متون آموزشی یا از طریق رسانه‌ها

5- مشارکت در برگزاری کارگاه‌های کشوری و استانی جهت ارتقاء آگاهی، دانش و مهارت پرسنل سلامت روان

6- برگزاری جلسات کارشناسی با حضور کارشناسان مراکز بهداشتی درمانی یا اساتید و مسئولین سازمان‌های ذیربط جهت تبادل نظر، تصمیم گیری و برنامه ریزی در سطح شهرستان

7- مشارکت در تدوین طرحها و دستورالعمل‌های کشوری

8- تعیین و محاسبه شاخص‌های استانی برنامه ادغام سلامت روان

9- پایش و نظارت برنامه ادغام سلامت روان

10- جمع آوری و ثبت آمار خودکشی و ارسال آن به معاونت بهداشتی

11- هماهنگی جهت جلب مشارکت و حمایت مسئولین و سیاستگذاران در اجرای برنامه‌های سلامت روان

12- هماهنگی جهت ارزشیابی برنامه ادغام سلامت روان و رفع نواقص موجود در اجرای برنامه

13- مشارکت درون بخشی و بین بخشی با سایر سازمانها جهت ارتقاء برنامه‌های سلامت روان

14- همکاری و مشارکت با کارشناسان و مسئولین سلامت روان مراکز بهداشتی درمانی شهرستان در اجرا و پیشبرد برنامه‌ها و راهبردی و هدایت فعالیت‌های آنها

15- ارتقاء به روز کردن و بازنگری اجزای مختلف برنامه ادغام سلامت روان متناسب با نیازهای شبکه سلامت روان و با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی و اجرایی کشوری

16- مستند سازی اقدامات انجام شده و تدوین گزارش عملکردهای سالیانه

17- تعیین اهداف، چشم انداز، رسالت و برنامه‌های عملیاتی آتی مرتبط با برنامه‌های سلامت روان

18- آموزش عموم جامعه درخصوص اصول و مفاهیم سلامت روان به منظور افزایش آگاهی و اطلاع نگرش افراد نسبت به مشکلات روانی

19- آموزش به گروه‌های در معرض خطر و بیماران و خانواده آنها درخصوص اختلالات روانپزشکی و مراقبت از بیماران

20- آموزش و بازآموزی بهورزان، کاردانان و رابطین بهداشتی (سطح اول ارائه خدمات)

21- ارائه مشاوره و حمایت‌های روان شناختی به بیماران مبتلا به اختلالات جسمی صعب العلاج (بیماری‌های قلبی، سرطان، ایدز، معلولیت‌های جسمی) جهت افزایش توان مقابله با اختلالات جسمی و پیشگیری از بروز اختلالات روانپزشکی

22- پایش و نظارت عملکرد بهورزان، کاردانان و رابطین بهداشتی (سطح اول ارائه خدمات)

23- مشارکت در تهیه گزارش‌های آماری برای سطح بالاتر ارائه خدمات

24- شناسایی و غربالگری اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری در جمعیت تحت پوشش تیم سلامت در گروه‌های سنی مختلف

25- ارجاع بیماران روانپزشکی به سطوح بالاتر

26- ارائه مشاوره و مداخلات روان شناختی در بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی

27- ارائه حمایت‌های روانی – اجتماعی در حوادث و بلایا و مداخله در بحران

28- پیگیری و مراقبت بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی

29- ارائه مشاوره توان بخشی برای بیماران شدید

30- آموزش مهارت‌های اجتماعی و فعالیت‌های روزمره زندگی برای بیماران شدید

31- تسهیل دسترسی بیماران شدید به خدمات مددکاری اجتماعی (بهزیستی و کمیته امداد)

32- ارائه مشاوره توان بخشی و حمایت‌های روان شناختی از خانواده بیماران شدید

33- پذیرش بیماران و انجام درمان‌های غیر دارویی، مشاوره و انجام مداخلات حمایتی

34- انجام مداخلات پیشگیری جهت ارتقاء آگاهی جامعه