معرفی پرسنل
معرفی پرسنل
نام و نام خانوادگی: سمیرا ابوترابی ثانی
سمت :کارشناس مسئول نظارت بر درمان
مدرک تحصیلی: لیسانس
رشته تحصیلی: هوشبری
شرح وظایف:
1-نظارت بر کمیت وکیفیت عملکرد مراکز درمانی تحت پوشش شهرستان(مطب پزشکان ، مراکز ترک اعتیاد و...) 2-كليه مكاتبات واحد 3-بازرسی و اظهار نظر نسبت به عملکرد مراکز درمانی و ارسال تذکر کتبی به مراکز متخلف 4-بررسی و رسیدگی به شکایات درمانی واصله 5-نظارت بر اجرای تعرفه های مصوب در کلیه مراکز درمانی 6-تهیه گزارش های حاصل از نظارت های عادی7-تهيه آمار اطلاعات پزشکان وآمار تعداد بازدیدها از مراکز درمانی 8-کنترل به کارگیری نیروهای شاغل در مراکز درمانی و جلوگیری از فعالیت افراد فاقد مجوزهای قانونی اشتغال به کار
شماره تماس مستقیم02832246302
 

نام و نام خانوادگی: شهربانو دهدست
سمت: کارشناس نظارت بر درمان
مدرک تحصیلی: لیسانس
رشته تحصیلی: پرستاری
شرح وظایف:
1-
نظارت بر کمیت و کیفیت عملکرد مراکز درمانی تحت پوشش شهرستان (مطب پزشکان، مراکز ترک اعتیاد و...) 2-بازرسی و اظهار نظر نسبت به عملکرد مراکز درمانی و ارسال تذکر کتبی به مراکز متخلف 3-بررسی و رسیدگی به شکایات درمانی واصله 4-تهیه گزارش های حاصل از نظارت های عادی 5-کنترل به کارگیری نیروهای شاغل در مراکز درمانی و جلوگیری از فعالیت افراد فاقد مجوزهای قانونی اشتغال به کار 6- نظارت بر اجرای تعرفه های مصوب در کلیه مراکز درمانی
شماره تماس  مستقیم02832246302

نام و نام خانوادگی: نجیبه اسماعیلی
سمت: کارشناس بررسی اسناد پزشکی
مدرک: تحصیلی فوق لیسانس
رشته تحصیلی: هماتولوژی
شرح وظایف: نظارت بر حسن اجرای طرح خرید خدمت دانشگاه از بیمارستان رحیمیان، بررسی اسناد و پرونده های بیماران بستری مطابق با قرارداد خرید خدمت دانشگاه از بیمارستان، حضور روزانه در آزمایشگاه شبکه البرز( در بخش هماتو، نمونه گیری و پذیرش)
شماره تماس داخلی و مستقیم02832246302
 

  
 

آدرس : استان قزوین - شهر صنعتی البرز- فلکه پست - جنب اداره تامین اجتماعی - خیابان عمار - خیابان سلمان فارسی-  شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز  کد پستی :36711-34319