شرح وظایف
شرح وظایف
 

عناوین خدمات واحد

     

  1. بازدید از کلیه موسسات و مراکز درمانی بخش خصوصی تحت پوشش شهرستان شامل : مطب پزشکان عمومی و متخصص و دندانپزشکان ، دفاتر کار مامایی ، مراکز درمان سوء مصرف مواد ، درمانگاه های شبانه روزی، بینایی سنجی  شنوایی سنجی ، عینک سازی ها ، دفاتر کار تغذیه درمانی
  2.  رسیدگی به شکایات مردمی ارسال شده به واحد از مراکز و موسسات درمانی ذکر شده
  3.  ارائه خدمات درمانی تخصصی در کلینیک ویژه تخصصی الوند
  4.  صدورکارت موقت اهدای عضو از طریق سایت Ehda.ir
  5.  پایش از کلیه مراکز خدمات جامع سلامت شبکه
  6. ارجاع مراکز متخلف و غیر قانونی اعم از دندانسازی ها و ... به دادگستری شهرستان البرز