آیین نامه ها ودستورالعمل ها
آیین نامه ها و دستورالعمل ها

بسته آموزشی تغذیه  ویزه  پزشک

بسته آموزشی تغذیه  ویزه  کارشناسان تغذیه

بسته آمورشی  تغذیه ویزه  مراقب سلامت

بسته خدمت تغذیه ویزه پزشک

بسته خدمت تغذیه ویزه کارشناسان تغذیه

بسته_خدمت تغذیه ویزه مراقب سلامت

بسته خدمت تغذیه_ویژه تیم سلامت

دستورالعمل اجرایی برنامه مکمل یاری دانش آموزان دبیرستانی با مگادوز ویتامین د

دستورالعمل مکمل یاری میانسالان وسالمندان با مگا دوز ویتامین د

دستورالعمل موارد اختلال رشد و کودکان دارای مشکل تغذیه ای

دستورالعمل آهن یاری - نهایی

دستورالعمل اجرایی برنامه پیشگیری از اختلالات ناشی از کمبود ید

راهنمای وزن گیری مادران باردار

تغذیه دوران بارداری

مجموعه آموزشی رژیم درمانی ویژه کارشناسان - حاشیه شهر های بزرگ
 

دستورالعمل مدیریت تغذیه در بحران

دستورالعمل اجرایی برنامه مشارکتی حمایتی بهبود وضع تغذیه در کودکان

دستورالعمل پایش و ارزشیابی برنامه حمایت تغذیه ای از زنان باردار خانواده های نیازمند

دستورالعمل اجرایی برنامه ارتقاء سطح سلامت دانش آموزان دختر از طریق آهن یاری هفتگی
 

دستورالعمل کنترل کیفی نمک یددار ونحوه نمونه برداری نمک های یددار در سطح تولید و توزیع
 

دستورالعمل کنترل سلامت غذا وتعادل ترکیب غذایی در واحدهای غذاخوری دستگاههای اجرایی مشمول ماده160