پرسشهاي متداول
کارگران و کارفرمایان شهرستان البرز برای انجام معاینات دوره ای و قبل از استخدام به چه مراکزی باید مراجعه کنند؟
کارگران و کارفرمایان کارگاهها و صنایع شهر ستان البرز برای اندازه گیری میزان آلاینده های محیط کار (آلاینده سنجی) به چه مراکزی باید مراجعه کنند؟
چگونه می توانم در خصوص اینکه شغل من در گروه مشاغل سخت و زیان آور هست یا خیر اطلاعات کسب کنم؟
چگونه توان مجوز ارائه خدمات بهداشت حرفه ای و طب کار اخذ نمود؟
  • 1396/7/13 پنجشنبه
    چگونه توان مجوز ارائه خدمات بهداشت حرفه ای و طب کار اخذ نمود؟