معرفی پرسنل
معرفی پرسنل
نام و نام خانوادگی :طیبه سیادهنی
سمت: کارشناس مسئول واحد آمار
مدرک تحصیلی:لیسانس
رشته تحصیلی:بهداشت عمومی
شرح وظایف:1-نظارت بر استخراج جمعیت واحدهای بهداشتی، جمع بندی اطلاعات جمعیتی و استخراج جمعیت شهرستان 2- اجرای برنامه نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ 3- نظارت بر آمار مراجعین سرپایی مراکز و استخراج آمار مراجعین سرپایی شهرستان
4-نظارت بر چگونگی ثبت اطلاعات وقایع حیاتی در زیجهای حیاتی وتهیه زیج حیاتی شهرستان
5- نظارت وپایش از مراکز خدمات جامع سلامت ،پایگاه های سلامت و خانه های بهداشت
شماره تماس داخلی و مستقیم:02832244401

 

 

آدرس : استان قزوین - شهر صنعتی البرز- فلکه پست - جنب اداره تامین اجتماعی - خیابان عمار -
خیابان سلمان فارسی-  شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز  کد پستی :36711-34319Email:alborz_hc@qums.ac.ir