شرح وظایف
شرح وظايف كارشناس آمارشرح وظايف پست سازماني : كارشناس مسئول آمار

1- تدوين برنامه تفصيلي واحد آمار

2- جمع آوري و استخراج آمار جمعيتي :

جمع آوري و كنترل آمار جمعيت به تفكيك گروه هاي سني شهري، روستايي، تيم سيار و افاغنه شهرستان و ورود اطلاعات به نرم افزار Excel ، جمع بندي و استخراج آمار جمعيتي شهرستان

3- اجراي برنامه نظام ثبت و طبقه بندي علل مرگ :

- جمع آوري آمار مرگ و مير از بيمارستان ها، شهرداري ها (گورستان ها ) ، مراكز بهداشتي درماني، خانه هاي بهداشت، مركز فوريت هاي پزشكي و پزشكي قانوني و هماهنگي با اداره ثبت احوال.

- ورود اطلاعات در نرم افزار كشوري سيستم جامع ثبت مرگ و مير، كنترل اطلاعات وارد شده ، حذف موارد تكراري و ارسال نسخه كامپيوتري اطلاعات وارد شده در شهرستان به استان

- تشكيل جلسات هماهنگي درون بخشي و بين بخشي : فرمانداري ، بيمارستان ، مدير شبكه ، پزشكي قانوني ، ثبت احوال ، شهرداري گورستان و مركز فوريت هاي پزشكي

- برگزاري كارگاه هاي آموزشي برنامه نظام ثبت و طبقه بندي علل مرگ، جهت همكاران محيطي

- انجام هماهنگي هاي لازم درخصوص مرگ كودكان 59-1 ماهه با واحد بهداشت خانواده

- انجام هماهنگي هاي لازم درخصوص مرگ ناشي از سرطان ها، سل، مننژيت، ايدز، خودكشي ها و ... با واحد مبارزه با بيماريها

4- جمع آوري، كنترل، ورود اطلاعات در نرم افزار Zigunit و استخراج شاخصهاي زيج حياتي

5- جمع آوري، كنترل، استخراج آمار مراجعين سرپايي به مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي:

- ورود اطلاعات در بانك اطلاعاتي مراجعين سرپايي به مراكز بهداشتي درماني

- ورود اطلاعات در نرم افزار Excel

6- انجام سرشماري تسهيلات بهداشتي درماني در سطح شهرستان ها شامل :

- سرشماري پرسنلي ، مراكز بهداشتي درماني، داروخانه ها ، آزمايشگاه ها ، راديولوژي ، اورژانس مراكز توانبخشي و ...

7- همكاري در برنامه بيمه روستايي و پزشك خانواده

8- جمع آوري، كنترل، تبديل و استخراج آمار و اطلاعات مورد نياز

9- طبقه بندي، تجزيه و تحليل و تفسير آمار و اطلاعات

10- تهيه و تدوين گزارشات لازم با همكاري و هماهنگي گروهها

11- پايش و نظارت مستمر بر اخذ و ارسال بموقع آمار و اطلاعات مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت

12- برگزاري كارگاه هاي آموزشي مرتبط با هر يك از برنامه ها

13- آموزش به همكاران جديد الورود به سيستم (دانشجويان)

14- اجراي طرح هاي علمي – پژوهشي

15- همكاري در برنامه آمار با ساير واحدها

16- شركت در سمينارها و ارائه نتايج حاصله از پشيرفت هاي علمي و فني مربوط به فرابري داده ها

17- انجام ساير امور مربوطه