معرفی پرسنل
معرفی پرسنل
نام و نام خانوادگی: زهرا محمدیان
سمت: کارشناس سلامت نوجوانان،جوانان ومدارس
مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: بهداشت عمومی
شرح وظایف:
1- جمع آوری و تحلیل اطلاعات و آمار فعالیتها و گزارش به واحد سلامت نوجوانان جوانان و مدارس معاونت بهداشتی
2- استخراج شاخص های برنامه های سلامت جوانان و مدارس
3- طراحی ، تهیه و ابلاغ فرایندهای فنی و عملیاتی سلامت جوانان و مدارس براساس اولویت ها و برنامه های کشوری
4- پیگیری اجرای ضوابط استانداردها و دستورالعمل های ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
5- نظارت و پایش روند اجرای فرایندهای سلامت جوانان و مدارس در سطوح محیطی
6- بررسی و شناخت مسائل و مشکلات واحدهای محیطی و همکاری در جهت رفع مشکلات و مسائل آنها
7- ایجاد هماهنگی درونبخشی و برونبخشی در جهت اجرای بهینه و موثر فرایندهای عملیاتی و فنی سلامت جوانان و مدارس
شماره تماس داخلی و مستقیم: 32244401