معرفی پرسنل
معرفی پرسنل

    

نام و نام خانوادگی: طاهره تیموری
سمت : مسوول امور بهورزی
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : بهداشت عمومی
شرح وظایف : 1- شرکت درجلسات ادغام برنامه های جدید و همکاری و مشارکت در اجرای برنامه ها و انتقال آموزشها به بهورزان
2- بررسی مسائل و مشکلات آموزشی و ارائه طرحهای اجرایی مناسب
3-تامین و پیگیری ایجاد فضا و وسایل کمک آموزشی مناسب جهت برگزاری جلسات بازآموزی
4- همکاری با فصلنامه بهورزشامل جمع آوری و استخراج نیازهای آموزشی بهورزان شاغل ازطریق تکمیل فرمهای نیازسنجی کارکنان جهت ارسال به دفتر فصلنامه
- 5تهیه و جمع آوری مطالب آموزشی مناسب از پرسنل جهت ارسال به دفتر فصلنامه
- برگزاری مراسم بزرگداشت روز بهورز با همکاری سایر واحدهای ستادی  
7 -  انتخاب بهورز و مربی نمونه
8-  تشکیل شورای بهورزی
9-  حضور فعال در جلسات آموزشی و بازآموزی مرکز بهداشت شهرستان و استان
10-  مشارکت در نظارت بر عملکرد کارکنان مراکز بهداشتی درمانی روستایی
11-  مشارکت در کمیته های آموزشی و اجرایی مرکز بهداشت شهرستان
12-  تمهید مقدمات دریافت دیپلم کار دانش بهورزان با همکاری آموزشگاه بهورزی قزوین
13-  تامین امور رفاهی بهورزان باهمکاری امور اداری
14-  مشارکت در کمیته نقل و انتقالات (به ویژه بهورزان)
15-امور مرتبط با تنظیم قرار داد تن خواه بهورزان
 
شماره تماس داخلی و مستقیم:02832244407