شرح وظایف


شرح وظایف واحد امور بهورزی  :

1- شرکت درجلسات ادغام برنامه های جدید و همکاری و مشارکت در اجرای برنامه ها و انتقال آموزشها به بهورزان

2- بررسی مسائل و مشکلات آموزشی و ارائه طرحهای اجرایی مناسب

3-تامین و پیگیری ایجاد فضا و وسایل کمک آموزشی مناسب جهت برگزاری جلسات بازآموزی

4- همکاری با فصلنامه بهورزشامل جمع آوری و استخراج نیازهای آموزشی بهورزان شاغل ازطریق تکمیل فرمهای نیازسنجی کارکنان جهت ارسال به دفتر فصلنامه

- 5تهیه و جمع آوری مطالب آموزشی مناسب از پرسنل جهت ارسال به دفتر فصلنامه

- برگزاری مراسم بزرگداشت روز بهورز با همکاری سایر واحدهای ستادی  

7 -  انتخاب بهورز و مربی نمونه

8-  تشکیل شورای بهورزی

9-    حضور فعال در جلسات آموزشی و بازآموزی مرکز بهداشت شهرستان و استان

10-    مشارکت در نظارت بر عملکرد کارکنان مراکز بهداشتی درمانی روستایی

11-    مشارکت در کمیته های آموزشی و اجرایی مرکز بهداشت شهرستان

12-  تمهید مقدمات دریافت دیپلم کار دانش بهورزان با همکاری آموزشگاه بهورزی قزوین

13-  تامین امور رفاهی بهورزان باهمکاری امور اداری

14-  مشارکت در کمیته نقل و انتقالات (به ویژه بهورزان)

15-امور مرتبط با تنظیم قرار داد تن خواه بهورزان