واحد گسترش
معرفی واحد گسترش

                                                                                  معرفی واحد گسترش شبکه :

وظیفه واحد گسترش شبکه، طراحی و استقرار مناسب ترین نظام ارائه خدمات سلامت است.   عمده ترین وجه فلسفی مراقبت های بهداشتی ، تاکید بر توزیع عادلانه منابع بهداشتی بوده و راهکارهایی نیز برای دستیابی به این آرمان انسانی وبزرگ جهت گیری شده اند . لازمه رسیدن به این هدف، گسترش واحدهای بهداشتی در سرتاسر نقاط دور و نزدیک شهرستان است و اصلی ترین راه رسیدن به این هدف ، تامین سهولت دسترسی مردم شهر و روستا به خدمات بهداشتی است که باید از جنبه های مختلفی چون دسترسی فرهنگی ، تکنولوژیک ، جغرافیایی ، زمانی و اقتصادی مورد توجه قرار گیرد تا در نهایت آرامش و آسایش دریافت کنندگان خدمات ، تامین ، حفظ و ارتقای سلامتی جامعه را به همراه داشته باشد .واحد گسترش شبکه تلاش می کند با توسعه واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی و تسهیل دسترسی مردم به این خدمات از طریق تعیین تعیین نوع و تعداد واحدهای ارائه خدمت , تعیین محدوده و جمعیت تحت پوشش هر واحد , ایجاد, تجهیز و راه اندازی واحدوواحدهای ارائه خدمات , احداث فضای  فیزیکی  مورد نیاز ارائه خدمت و نگهداری و بهبود استانداردهای ساختمانی و تجهیزاتی , جذب و آموزش نیروی انسانی محیطی و ستادی مورد نیاز برای ارائه خدمت, فراهم کردن امکان حضور دانشجویان علوم پزشکی در عرصه خدمات و نظارت و آموزش آنها ، ارائه خدمات لازم طبق زیج حیاتی و شاخص های  بهداشتی استاندارد موجب تأمین بستر لازم برای برخورداری مردم از  خدمات بیشتر با کیفیت بهتر در سطوح مختلف گردد .