واحد آموزش وارتقاء سلامت

 واحدآموزش وارتقای سلامت،  با توجه به سیاست­های دفترآموزش و ارتقای سلامت  وزرات بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی  به منظور تحقق اهداف عمده ارتقاء دانش و مهارتهای فنی منابع انسانی سلامت ، ارتقاء کیفی و کمی برنامه های آموزش سلامت و تعالی رفتارهای سالم  فعالیت می نمایندو از آن جایی که ارتقای سلامت جزء لا ینفک رویکردهای این واحد می باشد اشاره ای گذرا به مبحث ارتقای سلامت می نماییم .

  ارتقای سلامت (( Health promotion یکی از علوم جدید اما کاربردی در حوزه سلامت است که تعریف ساده آن عبارت است از "فرآیند توانمند سازی مردم در شناخت وکنترل عوامل تأثیر گذاربر سلامت فردی واجتماعی وتصمیم گیری صحیح  در انتخاب  رفتار های سلامت محور ودر نتیجه شیوه زندگی".پس بنابراین، در یک  بیان سادهمی توان گفت که "ارتقای سلامت"، علم و هنر کمک به مردم برای تغییر شیوه زندگیشان برای داشتن یک وضعیت سلامت پایدار می باشد.

دانشمندان و صاحبنظران علوم سلامت معتقدند که مباحث ارتقای سلامت فراتر از تنها توجه کردن به عوامل تاثیرگذار بر وضعیت سلامت افراد و جامعه است. در واقع در مورد مباحث ارتقای سلامت می بایستی به سه حوزه مهم شامل: 1. سلامت جامعه، 2. پیشگیری از بروز بیماری های مزمن و واگیر و 3. کاهش بروز خطرات توجه شود.

معرفی برنامه های واحد

1-‌طراحی‌ و ‌توزیع مداخلات‌ سلامت از ‌طریق کانال رسانه‌های مختلف جمعی(صداو سیما ، مخابرات ‌، هفته‌نامه‌ها ‌، نمایشگاه‌های سلامت و ...)

2-توسعه محیط‌های حامی سلامت ‌( آموزش و پرورش ‌، بسیج‌ ، نیروی انتظامی ‌، طرح هجرت‌3‌ ، روحانیون‌،مراکز نهضت سواد‌آموزی ‌(clc‌) ، شهرداری و ... )  

3-ساماندهی فعالیت‌های آموزشی (‌ پایش و ارزشیابی انواع فعالیتهای آموزشی ، انجام پیش‌آزمون و پس‌آزمون رسانه‌های تولیدی ‌، طراحی ، تکثیر و توزیع انواع رسانه‌های چاپی و دیجیتال ‌، تیزر ‌، انیمیشن ‌و ....) جهت سازمان‌های درون بخشی ، برون بخشی و ......

4-استقرار رسانه‌های دیجیتال و برنامه ارزشیابی آن

5-نیازسنجی آموزشی سلامت و برنامه‌های مرتبط

6-برنامه‌های بزرگداشت هفته سلامت باتوجه به شعار سال و اجرای برنامه‌ها

7-مشارکت در طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی ( طرح جامع سلامت استان قزوین و یا سایر پروژه‌ها )

8-استقرار 15مهارت اساسی آموزش سلامت به‌طور مستقل یا با مشارکت دانشکده‌ بهداشت

9-تجهیز مراکز محیطی به امکانات آموزشی ( وایت‌برد‌، صندلی‌، پکیج آموزشی‌، فیلم‌های آموزش سلامت‌، دستور العمل‌های واحد و .... )       

10 -همکاری با سایر واحدهای ستادی و عضویت در کمیته‌های مختلف