معرفی پرسنل
معرفی پرسنل


 

   مونا تاچه بند ها : کارشناس مسئول واحد تغذیه

 

تلفن واحد تغذیه :  32246299

آدرس : استان قزوین - شهر صنعتی البرز- فلکه پست - جنب اداره تامین اجتماعی - خیابان عمار - خیابان سلمان فارسی-  شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز  کد پستی :36711-34319
Email: alborz_hc@qums.ac.ir