اخبار علمی
آزمایش تیرویید
انجام غربالگری نوزادان بهترین هدیه والدین به نوزادشان است به کمبود هورمون تیروئید (تیروکسین) در بدن نوزاد، به هر علتی بیماری کم کاری تیروئید نوزادان گویند این بیماری در بدو تولد بدون علامت بالینی می باشد و در صورت تشخیص به موقع در روزهای اولیه زندگی، بطور موثری قابل درمان است.

به کمبود هورمون تیروئید (تیروکسین) در بدن نوزاد، به هر علتی بیماری کم کاری تیروئید نوزادان گویند این بیماری در بدو تولد بدون علامت بالینی می باشد و در صورت تشخیص به موقع در روزهای اولیه زندگی، بطور موثری قابل درمان است.

مهری فرهیخته راد کارشناس مبارزه با بیماریهای غیر واگیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز با بیان این مطلب گفت با غربالگری نوزادان، شناسایی بیماران و درمان مناسب آنان، عوارض جدی بیماری اتفاق نیفتاده و با حفظ ضریب هوشی طبیعی در بیمار، فرد مولد و سالم به جامعه تحویل داده می شود.

این کارشناس بهداشتی افزود: در صورت عدم تشخیص زودرس و درمان به هنگام و مناسب، عارضه برگشت ناپذیر عقب ماندگی ذهنی اتفاق می افتد.

فرهیخته راد گفت: در سال 98 ،برای 2981 نوزاد ایرانی که شامل1400 دختر و 1581 پسر و همچنین برای 40 نوزاد افغانی شامل 26 دختر و 14 پسر غربالگری مرحله اول تیروئید انجام شده است که 26 بیمار تیروئیدی شناسایی و درمان بهنگام  برای آنها انجام شده است.