واحد امور بهورزی
معرفی واحد اموربهورزی

واحد امور بهورزی شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز

آموزش و ارتقای مهارتهای بهورزان در ارائه خدمات به مردم از اهداف وزارت بهداشت و درمان جمهعوری اسلامی ایران می باشد. امور بهورزی شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز در همین راستا و در جهت بهبود کیفیت و کمیت خدمات در جهت جذب و پذیرش بهورزان و فعالیت های مرتبط با بهورزان فارغ التحصیل گام برمی دارد. و در نظر دارد با هماهنگی بازآموزی بهورزان – برنامه های آموزشی مدون و بخصوص   برنامه ریزی فعالیت های کاردانهای مرتبط با بهورزان و امور مربوط به پشتیبانی خانه های بهداشت شرایط بهتری را برای فعالیت های منادیان سلامت در این عرصه فراهم نماید.